Projekt ,,Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.3.4  Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

 Wnioskodawca: Powiat Olecki

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

Cel główny projektu:

poprawa jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów sportowych w I LO w Olecku oraz unowocześnienie i wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów. Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole.

W ramach projektu zaplanowano:

1) kompleksową modernizację boiska szkolnego, w tym: modernizację boisk do piłki ręcznej, mini piłki nożnej, siatkowej, tenisa ziemnego, koszykówki (nawierzchnia syntetyczna
z poliuretanu), budowę ciągów komunikacyjnych, infrastruktury technicznej podziemnej, wykonanie dwutorowej bieżni lekkoatletycznej, montaż ogrodzenia, ławek trenerskich, piłkochwytów, oświetlenie boiska oraz montaż 11 elementowej siłowni terenowej;

2) remont szkolnej sali gimnastycznej: odnowienie nawierzchni sali, tynkowanie i malowanie obiektu, zabezpieczenie ścian bocznych, wymianę drabinek gimnastycznych, siatek ściennych, odnowienie konstrukcji sufitów, wymianę grzejników, tablic do gry w piłkę koszykową, tablic treningowych bocznych, bramek, a także modernizację pomieszczeń przynależnych, szatni wraz z sanitariatami i prysznicami oraz zagospodarowanie miejsca na magazyny sprzętu sportowego;

3) doposażenie w nowe meble, sprzęt i materiały dydaktyczne 3 pracowni matematycznych, pracowni chemicznej i geograficznej oraz utworzenie drugiej pracowni do nauki języków obcych na 24-stanowiska uczniowskie;

4) modernizację szkolnej sieci komputerowej.

 Wartość projektu: 1 007 580,79 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 843 022,01 zł

Galeria: Projekt ,,Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku”