Ogłoszenia dla rodziców

Zmieniło się prawo w zakresie ubezpieczeń Państwa dzieci od NNW. Każdy rodzic we własnym zakresie ubezpiecza dziecko od NNW. Szkoła nie ma prawa zawierać grupowego ubezpieczenia uczniów.
Mimo to, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informuję, iż Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku na I posiedzeniu plenarnym jako ubezpieczyciela młodzieży od NNW w roku szkolnym 2019/2020 zarekomendowała firmę ubezpieczeniową AVIVA.

Istnieje możliwość bezpośredniego, indywidualnego ubezpieczenia Państwa dziecka po wejściu w link aktywacyjny umieszczony poniżej; wówczas nie ma już konieczności papierowego uzupełniania dokumentów. Polisa jest indywidualna.

To Rodzic ma kompetencje i jest odpowiedzialny za ubezpieczenie bądź nieubezpieczenie swego dziecka.

Link do strony:
https://twojedziecko.aviva.pl/?token=F3C3AD1A88A433A7D28A2925C0451D528786A3D9

Przewodnicząca Rady Rodziców
Joanna Magdalena Łabanowska

Ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowy takie są dobrowolne.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (pismo MEN z dnia 1 października 2018 r., znak: DWKI-WPB.5013.22.2018.BN) przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania  wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.